جستجو در سایت

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران - هدر صفحه ماژول

فرایند پشتیبانی شبکه

1

درخواست پشتیبانی شبکه

2

بررسی درخواست رفع مشکل

3

شروع جهت رفع مشکل

4

ارجا به مدیر فنی در صورت نیاز

5
  بررسی و اعلام به تیم پشتیبان
6

تماس با کاربر و اعلام رفع مشکل

7

بسته شدن درخواست پشتیبانی شبکه

8

ذخیره شدن در بانک دانش